Transport zwłok-choroby zakaźne

Międzynarodowy transport zmarłych – Choroby zakaźne

Transport zwłok-choroby zakaźne

Transport zwłok do Polski wykonuje się po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń. Jednym z takich dokumentów jest decyzja starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pochówku w Polsce, zezwalająca na sprowadzenie ciała lub urny do kraju.

Nadzór nad transportem zwłok do Polski sprawuje właściwy państwowy, powiatowy lub graniczny inspektorat sanitarny. To właśnie na podstawie decyzji jednej z tych instytucji, starosta lub prezydent miasta wydaje zezwolenie na sprowadzenie osoby zmarłej do Polski.

Transport zwłok-choroby zakaźne

W celu uzyskania zezwolenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski należy przedłożyć:

 • Akt zgonu zawierający przyczynę zgonu
 • Zaświadczenie stwierdzające, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej.
 • Inny dokument urzędowy potwierdzający przyczynę zgonu lub wykluczający chorobę zakaźną jako przyczynę zgonu.

Dostarczane wraz ze wnioskiem dokumenty, muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Choroby zakaźne wykluczające możliwość sprowadzenia zwłok do Polski.

W przypadku zgonu osoby na skutek jednej z niżej wymienionych chorób zakaźnych decyzję zezwalającą na sprowadzenie zwłok do Polski wydaje się nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty zgonu. Listę tę można znaleźć w przepisach regulujących kwestię wydawania decyzji zezwalających na transport zwłok do Polski.

Choroby zakaźne uniemożliwiające sprowadzenie zwłok do Kraju:

 • cholera
 • dur wysypkowy i inne riketsjozy,
 • dżuma
 • gorączka powrotna
 • nagminne porażenie dziecięce
 • nosacizna
 • trąd
 • wąglik
 • wścieklizna
 • żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne

W zdecydowanej większości przypadków zgon na jedną z wymienionych w przepisach chorób, skutkuje pochowaniem zwłok w kraju w którym nastąpił zgon. Późniejsza chęć sprowadzenia szczątków do Polski powoduje konieczność wykonania ekshumacji na terenie kraju w którym zwłoki zostały pochowane.

Pamiętać należy, że z przedłożonych wraz ze wnioskiem dokumentów zagranicznych musi jasno wynikać jaka była przyczyna zgonu lub dokument ten musi jasno wykluczać jedną z wymienionych chorób jako przyczynę zgonu.

Przepisy regulujące kwestię sprowadzenia zwłok z zagranicy:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz.1783, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r.,Nr 249, poz. 1866).

 •  

4.7/5 - (6 głosy)
Call Now Button